Če je kdaj kdo v Ce­lju bil re­snič­no si­no­nim za svo­jo šo­lo, po­tem je to go­to­vo bil letošnji naj Celjan za življenjsko delo. Več kot 30 let je ravnateljeval na I. gimnaziji v Celju. Di­plo­mi­ral je z od­li­ko leta 1960 iz geo­gra­fi­je na nara­vo­slov­ni fa­kul­te­ti. Po od­slu­že­ni vo­jaš­či­ni je v Ce­lju služboval pri Iz­let­ni­ku, na Tu­ri­stič­ni zve­zi Ce­lje in na Gim­na­zi­ji Ce­lje kot pro­fe­sor zem­lje­pi­sa, v Što­rah je bil pet let rav­na­telj os­nov­ne šo­le. Leta 1976 je bil ime­no­van za rav­na­te­lja Gim­na­zi­je Ce­lje in je na tem po­lo­ža­ju os­tal 31 let, do upokojitve.
Več let je bil pred­sed­nik stro­kov­ne­ga sve­ta za družbo­slov­ne pred­me­te. Po nje­go­vem pred­lo­gu so uki­ni­li nekaj predmetov ter jih na­do­me­sti­li z več je­zi­kov­ni­mi in na­ra­vo­slov­ni­mi. Opravljal je tudi poslansko funkcijo.
Je posebnež, pravi da je za številne sta­ro­ko­pi­ten. Za­ra­di živ­ljenj­skih iz­ku­šenj je po­stal trd, upo­ren in svo­je­glav. In tak­šen je pre­ži­vel kar tri­najst mi­ni­strov za šols­tvo. S so­pro­go Ano sta bila že od nekdaj opaz­na Ce­lja­na. Svo­je za­seb­no živ­lje­nje je ved­no do­sled­no lo­čeval od po­klic­ne­ga, jav­ne­ga.
Za številne uspehe, na več različnih področjih, najbolj pa za ravnateljevanje – današnje I. gimnazije v Celju, takšne kot je, brez njega ne bi bilo – uredništvo časopisa Celjan naziv naj Celjan za življenjsko delo 2013 podeljuje Jožetu Zupančiču.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien